Asociatia de Turism Ecologic "Camena"

Statutul asociatiei

ART. 1 Se constituie, în baza Legii nr. 246/2005 şi potrivit prezentului Statut, ASOCIAŢIA DE TURISM ECOLOGIC “CAMENA”.

 

ART. 2 ASOCIAŢIA DE TURISM ECOLOGIC “CAMENA”este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, ai carei membri fondatori sunt:

1. STUREK ANDREI - TIBERIU,

2. STUREK ALISA,

3. VISAN CONSTANTIN - VIOREL,

4. VIŞAN MIHAELA, 

5. MARTINESCU – DAMŞESCU FLORENTINA, 

6. MARTINESCU – DAMŞESCU IULIUS, 

7. STUREK IRINA-MAGDALENA, 

8. STUREK IOSIF – ERIC,

9. FIROIU ANDREI, 

 

 

ART. 3. ASOCIAŢIA DE TURISM ECOLOGIC “CAMENA”este persoană juridica română de drept privat, având denumirea rezervata prin dovada disponibilităţii denumirii cu numarul 56269 din 11.10.2007 eliberată de către Ministerul Justitiei – Direcţia pentru Servicii Juridice Conexe.

 

ART. 4. ASOCIAŢIA DE TURISM ECOLOGIC “CAMENA” este o asociatie non-guvernamentala, nonprofit, independentă.

 

ART. 5 Durata si sediul.

ASOCIAŢIA DE TURISM ECOLOGIC “CAMENA” se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în sat Lazu, comuna Malovăţ, judeţul Mehedinţi.

 

ART. 6. Scopul

Membrii asociaţiei doresc să se asocieze şi au ca scop propus : Dezvoltarea durabilă a comunităţilor situate în zona montană şi în cea adiacentă acesteia.

 

ART. 7. Obiectivele.

Obiectivele aociaţiei sunt:

a) promovarea potentialului turistic al zonei montane şi a a celei adiacente acesteia;

b) reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate;

c) dezvoltarea ecomomică durabilă a comunităţilor;

d) promovarea turismului ecologic modern, civilizat, a agroturismului şi a sporturilor montane care nu prejudiciază mediul;

e) implicarea tinerilor in activităţi de promovare a potenţialului turistic;

f) promovarea schimburilor internationale de idei, informatii si cunostinte

g) derularea de programe de educaţie ecologică;

h) derularea de programe de dezvoltare comunitară;

i) derularea de programe de educaţie nonformală adresate tinerilor;

î) promovarea potentialului folcloric al zonei montane şi a celei adiacente.

 

ART. 8 Activităţi:

Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea urmatoarelor activităţi:

a) Realizarea şi editarea de carti, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, bannere, ghiduri, hărţi, pagini web, albume foto, programe informatice şi alte materiale informative şi de promovare turistică a zonei montane şi adiacente acesteia;

b) Identificarea, omologarea şi marcarea de trasee turistice

c) Organizarea de tabere tematice în colaborare cu comunităţile din zona montană şi adiacentă acesteia;

d) Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

e) Organizarea de târguri, festivaluri, spectacole, concursuri, expozitii in urmatoarele domenii: portul popular, creatie populara (sculptura in lemn, olarit, impletituri, etc.), arhitectura populara traditionala, ocupatii traditionale, obiceiuri de sarbatori, etc.

f) Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate.

g) Dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinantarii.

 

ART. 9 Membrii.

Asociatia este compusa din:

a)Membri;

b)Membri de onoare (fara drept de vot);

c)Colaboratori voluntari;

d)Personal angajat, potrivit Legislatiei muncii;

Poate deveni membru al Asociatiei de Turism Ecologic “Camena” orice persoană care a împlinit 16 ani fără deosebire de sex, naţionalitate, convingeri politice şi spirituale, care recunoaşte şi respectă legile statului şi prevederile prezentului statut.

Calitatea de membru poate fi dobândită la cerere în următoarele situaţii:

- la recomandarea unui membru al asociaţiei, după un stagiu de colaborator voluntar de cel puţin 6 luni, cu aprobaea adunării generale a membrilor;

- în mod excepţional la cererea şi recomandarea unui membru al asociaţiei cu aprobarea adunării generale a membrilor.

Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei de Turism Ecologic “Camena” sau care au avut o activitate deosebita în domeniile de interes ale Asociatiei de Turism Ecologic “Camena”.

Îşi pierde calitatea de membru oricine desfăşoară activităţi în numele asociaţiei şi care nu sunt conforme cu prezentul Statut.

Excluderea unui membru se face de catre Adunarea Generală, la propunerea a cel puţin doi membri ai asociaţiei.

 

ART. 10 Drepturile si obligatiile membrilor.

Membrii Asociatiei de Turism Ecologic “Camena” au urmatoarele drepturi si obligatii:

- Sa participe la activitatile organizate de Asociatie,

- Sa faca propuneri în Adunarea Generala;

- Sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere;

- Sa respecte prevederile Statutului si hotarârile organelor de conducere.

- Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei de Turism Ecologic “Camena”.

- Sa nu întreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociatiei de Turism Ecologic “Camena”.

- Sa cotizeze lunar cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director.

 

ART. 11 Structura.

Organul de conducere al Asociatiei de Turism Ecologic “Camena” este Adunarea Generala, alcatuita din totalitatea asociatilor.

Organul executiv al Asociatiei de Turism Ecologic “Camena” este Consiliul Director.

Organul de control al Asociatiei de Turism Ecologic “Camena” este cenzorul Asociatiei.

Organul de reprezentare a Asociatiei de Turism Ecologic “Camena” este reprezentat de Presedinte si de Vicepresedinte.

 

ART. 12 Adunarea Generala.

Adunarea Generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei de Turism Ecologic “Camena”

Adunarea Generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei.

 

ART. 13 Sedintele Adunarii generale.

Adunarea Generala se întruneste o data pe an în sedinta ordinara, si în sedinte extraordinare ori de cîte ori este nevoie.

Adunarea Generala este legal constituita în prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei.

ART. 14 Convocarea Adunarii Generale.

Adunarea Generala ordinara se convoaca de catre Consiliul Director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor, cu cel putin o saptamîna înaintea întrunirii, prin înstiintari scrise sau telefonice.

Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul Director sau de cel putin 1/2 din numarul asociatilor, cu cel putin o saptamîna înaintea întrunirii prin înstiintari scrise sau telefonice.

ART. 15 Atributiile Adunarii Generale.

Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;

c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui;

d) alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;

e) înfiintarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei;

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei; stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

Hotarârile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, presedintele Asociatiei decide.

ART. 16 Consiliul Director.

Consiliul Director este organul executiv al Asociatiei de Turism Ecologic “Camena” si este compus dintr-un numar impar de membri, minimum trei si maximum sapte.

Presedintele conduce Consiliul Director si reprezinta asociatia în relatiile cu tertii.

ART. 17 Sedintele Consiliului Director.

Consiliul Director se întruneste în sedinta ordinara o data pe luna, si în sedinte extraordinare ori de cîte ori este necesar.

ART. 18 Atributiile Consiliului director.

Consiliul Director asigura punerea în executare a hotarîrilor Adunarii generale.

În exercitarea competentei sale, Consiliul Director:

a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;

d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea celui în cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatie.

e) poate împuternici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei, pentru a încheia acte juridice în numele si pe seama asociatiei sau pentru a îndeplini orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generala.

f) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei.

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

ART. 19 Activitatea de control.

Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cenzor, ales de Adunarea Generala. Daca este nevoie, Adunarea Generala poate hotarî înfiintarea unei Comisii de cenzori, compusa din trei membri, care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil.

ART. 20 Presedintele.

Presedintele Asociatiei de Turism Ecologic “Camena” are urmatoarele atributii:

a) reprezinta Asociatia în relatiile cu tertii.

b) coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei.

c) conduce Consiliul Director si prezideaza Adunarea Generala.

d) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

În lipsa Presedintelui asociatiei, vicepresedintii exercita atributiile acestuia.

 

ART. 21 Patrimoniul.

Patrimoniul initial al Asociatiei de Turism Ecologic “Camena” este de 400 lei.

Patrimoniul asociatiei este alcatuit din:

a) cotizatii, donatii, finantari, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, sponsorizari, mosteniri;

b) activitati economice proprii în masura în care acestea sînt în concordanta cu scopul asociatiei.

c) înfiintarea de societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

d) alte venituri prevazute de lege.

 

ART. 22 Modificarea statutului.

Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale.

 

Prezentul Statut redactat în limba româna, în 5 (cinci) exemplare a fost adoptat în Adunarea Generala de constituire si intra în vigoare la data înregistrarii sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Drobeta Turnu Severin.

 

ART. 23 Dizolvare.

Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. În caz de dizolvare, bunurile si fondurile Asociatiei intra în patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala.